Petycja

Stańmy razem w obronie gotówki!

Poniżej prezentujemy tekst petycji mającej na celu obronę gotówki. Zakłada ona wycofanie niekorzystnych zapisów zawartych w tzw. Nowym Ładzie, a następnie całkowite zniesienie jakichkolwiek limitów dotyczących transakcji gotówkowych. Jeśli popierasz petycję, wypełnij formularz znajdujący się na dole strony.

Podmiot wnoszący petycję i jego adres:
REAL VALUE sp. z o.o.
ul. Duninowska 9
87-800 Włocławek
KRS nr: 0001000688,
NIP: 8883158688,

Osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję:
Rafał Ganowski
e-mail: ksiazka@gotowkatowolnosc.pl

Do
Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

kontakt@kprm.gov.pl;
PETYCJA

My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej - na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) – niniejszym w interesie publicznym składamy tę petycję, w której stanowczo sprzeciwiamy się likwidacji gotówki, a także wszelkim ustawom wprowadzającym limity płatności gotówkowych, zarówno dla konsumentów, jak też i przedsiębiorców.

Przedmiotem tej petycji jest zatem żądanie uchylenia niżej wskazanych przepisów prawa. W związku z tym domagamy się:

1. Całkowitego uchylenia przepisów ustawy obniżającej od dnia 01 stycznia 2024 roku dozwolony limit płatności gotówką między przedsiębiorcami z kwoty 15.000 zł do kwoty 8.000 zł.

Chodzi konkretnie o uchylenie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2105), który stanowi:

„W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 19 w pkt 2 wyrazy ,,15 000 zł" zastępuje się wyrazami ,,8000 zł",”

2. Całkowitego uchylenia przepisów ustawy wprowadzającej od dnia 01 stycznia 2024 roku dla konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł.

Chodzi konkretnie o uchylenie art. 18 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2105), który stanowi:

„W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zasady dotyczące dokonywania przez konsumenta płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.";
2) po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu:
„Art. 7b. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.".”

3. Całkowitego uchylenia jakichkolwiek limitów płatności gotówką między przedsiębiorcami.

Chodzi konkretnie o uchylenie art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. z dnia 8.12.2020 roku, Dz.U. z 2021r. poz. 162), który stanowi:

„Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji”.

4. Całkowitego uchylenia przepisów ustawy wprowadzającej dla przedsiębiorcy obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu terminala płatniczego.

Chodzi konkretnie o uchylenie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2105), który stanowi:

„W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:
[...]
2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
„Art. 19a.
1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.40)).
3. Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych przedsiębiorców z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze możliwości techniczno-organizacyjne zapewnienia konsumentowi prawa do zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego”.

UZASADNIENIE

Wszystkie przepisy, których uchylenia stanowczo się domagamy, stanowią istotny krok w kierunku eliminacji gotówki.

Chcemy wyraźnie podkreślić, iż nie mamy nic przeciwko istnieniu pieniądza elektronicznego, o ile każda osoba będzie mogła swobodnie decydować, czy chce zapłacić gotówką, kartą debetową lub kredytową, telefonem, przelewem bankowym, czy też w jakikolwiek inny sposób.

Uważamy, że gotówkę należy bezwzględnie zachować jako podstawową formę płatności, zaś wszelkie inne formy płacenia mogą być jedynie opcją dodatkową. I to tylko wtedy, gdy klient tę inną formę płatności w sposób dobrowolny wybierze.

Tymczasem wszystko jednak wskazuje na to, że Państwo Polskie - posługując się pozornie niewinnymi aktami prawnymi – stopniowo i konsekwentnie eliminuje gotówkę z naszego życia. W rezultacie zmierzamy w kierunku tzw. społeczeństwa bezgotówkowego wbrew woli (a nawet i wiedzy) większości obywateli.

Natomiast likwidacja gotówki oznacza:

  1. odebranie nam wolności wynikającej z możliwości posługiwania się gotówką,
  2. odebranie nam prawa do anonimowości naszych transakcji,
  3. pozbawienie nas prawa własności do naszych pieniędzy,
  4. możliwość automatycznego opodatkowania naszych środków na koncie przez Państwo (jak to miało np. miejsce na Cyprze w 2013 r.),
  5. możliwość utraty dorobku życia lub też czasowego braku dostępu do pieniędzy w razie załamania się systemów bankowości elektronicznej, braku prądu, internetu lub ataku hackerskiego,
  6. totalną inwigilację i całkowitą kontrolę wszystkich naszych przychodów i wydatków przez Państwo,
  7. pozbawienie obywateli dostępu do jakichkolwiek środków pieniężnych w razie wybuchu wojny, katastrofy naturalnej, kryzysu finansowego, czy też krachu na giełdzie,
  8. umożliwienie bankom znaczącego podnoszenia prowizji i opłat, bez obawy, że klienci wypłacą swoje środki (pozostanie jedynie możliwość przesunięcia ich do innego banku),
  9. brak możliwości ochrony swoich środków przed inflacją,
  10. możliwość zablokowania kont osób niewygodnych dla rządzących.

W tym stanie rzeczy, niniejsza petycja jest zasadna i konieczna.

7055
zebranych podpisów
Podpisz petycję mającą na celu obronę gotówki